Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému V. Ch.

pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) s poukazom na §138 písm. b) Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 1. februára 2023 v Bratislave, o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vydanie rozhodnutia o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku sa v trestnom konaní proti obvinenému V. Ch. vedenom na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Humenné, Odbore kriminálnej polície pod  ČVS: ORP-507/2-VYS-HE-2018 sa v trestnom konaní 

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky