Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvineným xxx a spol.

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 21. júna 2023 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l :

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti obvineným xxx a spol. vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach, odbore kriminálnej polície, 4. oddelení vyšetrovania pod ČVS: ORP-37/4-VYS-KE-2020, sa v trestnom konaní 

 n e p r i p ú š ť a   ú č a s ť   p o š k o d e n ý ch.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky