Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci vedenej

pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e), ods. 3 písm. a) Trestného zákona a iné

na neverejnom zasadnutí konanom 19. apríla 2023 v Bratislave, o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l :

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e), ods. 3 písm. a) Trestného zákona a iné vedenej na odbore odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod ČSV: PPZ-589/NCK-ENV-PO-2022, sa v trestnom konaní 

 ú č a s ť   p o š k o d e n ý ch   n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 

Úplné znenie  uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky