Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

NOVÝ ZÁKON O REGISTRI TRESTOV ÚČINNÝ OD 1. OKTÓBRA 2023

Dňa 1. októbra 2023 nadobudnú účinnosť niektoré ustanovenia nového zákona o registri trestov, ktoré prinášajú významné zmeny v oblasti prístupu k informáciám o právoplatných odsúdeniach občanov a upravujú tiež rozsah verejných listín, ktorými sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Občanom už nebude poskytovaný odpis registra trestov.

Jednou z najvýraznejších zmien je zrušenie povinnosti občanov predkladať odpis registra trestov na účely uchádzania sa o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe,  ako aj zamestnancovi bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzačovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Táto zmena, ktorá vstúpila do platnosti spolu s novým zákonom znamená, že na účel preukázania bezúhonnosti poskytne osoba Ministerstvu vnútra SR alebo Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru SR len údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Občana tak zmena odbremení od povinnosti predložiť verejnú listinu zamestnávateľovi a uhradiť s tým spojený poplatok za odpis registra trestov. Od 1. októbra 2023 sa už občanom odpis registra trestov nebude poskytovať.

Ďalšou dôležitou zmenou je úprava obsahu verejnej listiny. Vo výpise z registra trestov budú uvedené aj informácie o odsúdeniach súdmi členských štátov Európskej únie. Toto opatrenie bolo zavedené s cieľom zlepšiť transparentnosť a zabezpečiť, aby boli informácie o odsúdeniach dostupné v širšom kontexte.

Generálna prokuratúra SR spolu s inými príslušnými orgánmi pripravuje postupné uplatňovanie nových pravidiel v súlade s novým zákonom o registri trestov. Súčasťou pripravovaného riešenia je aj poskytnutie novej služby občanom - a to možnosť požiadať o informáciu o svojich odsúdeniach z registra trestov vybraného členského štátu EÚ. Táto služba ušetrí občanom čas, ale aj finančné prostriedky spojené so získaním výpisu z registra trestov iného členského štátu EÚ, napr. prostredníctvom zastupiteľského úradu alebo vycestovaním do príslušného štátu.

Nový zákon o registri trestov je výsledkom snahy o zvýšenie transparentnosti a efektívnosti evidencie o odsúdeniach a ochrany práv občanov. Jeho vstup do platnosti znamená zmenu prístupu k informáciám o odsúdeniach s cieľom zlepšiť celkovú bezpečnosť a dôveru v právny systém.