Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

PROKURATÚRA SR: Prokurátori participujú na projekte ochrany detských obetí v trestnom konaní, aj v rámci rodinnoprávnych sporov

V dňoch 22. až 23. apríla 2024 sa v inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení konala záverečná konferencia týkajúca sa projektu s názvom "Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán". Na nej sa stretli zástupcovia z ministerstva spravodlivosti, odborníci z radov prokurátorov, sudcov, či mediátorov. Prokuratúru zastupovala prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Zuzana Király, PhD. a prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Zuzana Hozová.

Cieľom záverečnej konferencie bolo zhrnutie výsledkov práce na projekte, výmena skúseností v oblasti ochrany práv detí a posilnenie ďalšej spolupráce v tejto oblasti.

Hlavným cieľom národného projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“ bolo prispieť k efektívnosti a kvalite justičného systému v oblasti ochrany detských obetí v trestnom konaní a ochrany maloletých v rámci rodinnoprávnych sporov. 

 

1. V rámci projektu boli vytvorené špecializované miestnosti na zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch zraniteľných obetí na pilotných partnerských súdoch v rámci celej Slovenskej republiky. Bolo zriadených osem miestností, pozostávajúcich z monitorovacej miestnosti  vybavenej technickým zariadením, ktoré umožňuje prenos a uchovávanie zvukovo-obrazového záznamu a vypočúvacej miestnosti, ktoré majú charakter vľúdnej obývacej miestnosti.

2. Zároveň bol vytvorený edukačný program pre sudcov, prokurátorov, mediátorov a ostatné profesie, ktorý má ako nosnú tému poskytnúť potrebné informácie pre individuálny prístup k maloletým v trestnom konaní a v  oblasti rodinnoprávnej agendy. Bolo vyškolených 159 justičných pracovníkov.

3. Rovnako sa uskutočnila výmena odborných znalostí prostredníctvom 30 medzirezortných stretnutí (odborné stretnutia zástupcov štátnej a verejnej správy, prokuratúry, policajného zboru alebo aj občianskych spoločností k téme výsluchov obzvlášť zraniteľných obetí a ich vplyv na psychiku, ale aj na tému výsluchových miestností)  a dvoch študijných pobytov v Nórsku a na Islande, ktorých cieľom bolo odovzdávanie najlepšej praxe z Islandu a Nórska, zlepšovanie znalostí o spôsoboch a postupoch navrhnutých na ochranu obetí a zavedenie opatrení na predchádzanie sekundárnej a opakovanej viktimizácie v súdnych konaniach.

4. Odborníci spoločne vytvorili tri metodiky na jednotné uplatnenie a dva edukačné programy pre sudcov a prokurátorov s cieľom zlepšiť vedomosti o zaobchádzaní s obeťami.

Za účelom skvalitnenia ochrany práv maloletých osôb v trestnom konaní, ktoré je aj jednou z hlavných priorít generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku, sa odborníci spolupracujúci na projekte dohodli na pokračovaní ďalšej aktívnej spolupráce. 

 

Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR JUDr. Zuzana Király, PhD. a Mgr. Michal Machút, poverený riaditeľ odboru sekčnej podpory pre financovanie a projekty Ministerstva spravodlivosti SR počas záverečnej konferencie