Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

PROKURATÚRA SR: Spoločné vyhlásenie krajských prokurátorov v súvislosti so spôsobom verejnej kritiky procesov po zrušení ÚŠP zo strany bývalých prokurátorov tohto úradu

Krajskí prokurátori s nevôľou vnímame spôsob verejnej kritiky procesov prebiehajúcich v nadväznosti na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zo strany bývalých prokurátorov tohto úradu. Za absolútne nevhodnú považujeme kritiku organizačných a riadiacich aktov generálneho prokurátora SR formou verejnej prezentácie subjektívnych hodnotení týchto aktov, obsahujúcu zjavné osobné antipatie.

Forma prezentácie kritiky vytvára v rezorte prokuratúry a aj v spoločnosti negatívnu atmosféru a pôsobí demotivujúco na všetkých prokurátorov, ktorí si plnia všetky povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy.

Konštatovanie generálneho prokurátora SR zodpovedá realite, že tak náročná operácia, akou bol prechod agendy bývalého ÚŠP na krajské prokuratúry a Generálnu prokuratúru SR, bola zrealizovaná bez zásadných problémov, ktoré by mali za následok porušenie práv subjektov trestných konaní. Rovnako tak prechod prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry na Generálnu prokuratúru SR je dôsledkom legislatívnej zmeny, nie svojvôle generálneho prokurátora.

Garantujeme, že ako vedúci služobných úradov sme pri všetkých procesoch nasledujúcich po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR mali na zreteli nevyhnutnosť prijatia takých účinných opatrení, aby bolo zabezpečené kontinuálne vybavovanie trestnoprávnej agendy prevzatej z uvedeného úradu bez negatívnych dôsledkov na zákonnosť trestného konania.

Prijatými opatreniami boli vytvorené podmienky na plnenie tejto základnej úlohy vyplývajúcej pre prokurátorov z teraz platnej právnej úpravy. Odborná erudovanosť prokurátorov a zanietenosť pre výkon prokurátorských činností vytvára predpoklady na to, aby nedošlo k porušeniu práv subjektov trestného konania. Prokurátori potrebujú pre výkon svojej činnosti  kľud a maximálne sústredenie. Účelové vytváranie negatívneho obrazu o stave rezortu nezodpovedajúce realite pôsobí kontraproduktívne.

Apelujeme preto na všetkých prokurátorov, aby sa sústredili na prácu, riadne si plnili svoje povinnosti, rešpektovali zákonné vymedzenie postavenia či pôsobnosti prokuratúry a odlišné postoje i názory, vrátane právnych názorov, prezentovali vecne a nezaujato pri rešpektovaní platnej právnej úpravy a etických pravidiel.

Krajskí prokurátori