Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

PROKURATÚRA ZASIAHLA PROTI NEPRÍPUSTNÉMU VYNUCOVANIU NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY U DETÍ V CENTRE PRE DETI A RODINY TRNAVA

Na základe pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vydaného v uplynulom týždni, vykonala prokurátorka netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky osobnú návštevu Centra pre deti a rodiny Trnava, v rámci ktorej preverila, či sú v tomto zariadení dodržiavané zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Vykonanou previerkou bolo zistené, že v zariadení je uplatňovaný „Duchovný program“, ktorý striktným spôsobom vymedzuje spôsoby a možnosti praktizovania viery deťmi umiestnenými v zariadení. Na základe výsledkov tejto previerky vydala prokurátorka netrestného odboru generálnej prokuratúry dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre príkaz prokurátora, ktorým s okamžitou účinnosťou „Duchovný program“ zrušila.

Vykonanou previerkou bolo rovnako zistené, že plnenie povinností vyplývajúcich z tohto programu bolo od detí vynucované aj pod hrozbou trestov a bez ohľadu na ich prejav vôle k účasti napr. na víkendových alebo večerných aktivitách súvisiacich s praktizovaním viery.

Z platnej právnej úpravy vyplýva povinnosť vytvárať v centrách pre deti a rodiny podmienky okrem iného aj na prejavovanie náboženského vyznania a viery. Je potrebné však zdôrazniť, že za vytváranie podmienok nie je možné považovať autoritatívne vynucovanie účasti detí na „Duchovnom programe“, o ktorého vydaní – bez opory v zákone – rozhodla riaditeľka zariadenia. K prejavom viery u detí musí dochádzať bez nátlaku zo strany vedenia zariadenia, resp. bez vynucovania týchto prejavov pod hrozbami rôznych trestov. Predmetný „Duchovný program“ uplatňovaný v Centre pre deti a rodiny Trnava nemá oporu v zákone, neprípustným spôsobom zasahuje do slobody náboženského vyznania a viery.

Z vyššie uvedených dôvodov prokurátorka netrestného odboru generálnej prokuratúry vydala dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre príkaz prokurátora, ktorým s okamžitou účinnosťou „Duchovný program“ zrušila. V ten istý deň bol príkaz prokurátora doručený zariadeniu, k rukám riaditeľky zariadenia a na vedomie zriaďovateľovi zariadenia Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Je zákonnou povinnosťou zariadenia príkaz prokurátora vykonať. Pri komplexnom vybavovaní veci dochádza k úzkej súčinnosti prokurátorov vykonávajúcich trestnú a netrestnú pôsobnosť prokuratúry.