Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Podania na Ústavný súd Slovenskej republiky

Podania na Ústavný súd Slovenskej republiky

2024

 

dátum
podania

spisová
značka

obsah podania

10.06.2024

1 GÚp 21/23/1000-8

 

Návrh generálneho prokurátora na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky vedený na OLSaÚP pod sp. zn. 1 GÚp 21/23/1000-8 zo dňa 10.júna 2024.

Úplné znenie podania.

2022

 

dátum
podania

spisová
značka

obsah podania

16.09.2022

1 GÚp 2/22/1000

(PL. ÚS 8/2023)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu viacerých ustanovené zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 507/2021 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 65 a čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 9 ods. 1 Európskej charty miestnej samosprávy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 336/2000 Z. z.).

Úplné znenie podania.

2021

 

dátum
podania

spisová
značka

obsah podania

18.03.2021

1 GÚp 39/20/1000

(PL. ÚS 8/2021)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu viacerých ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 2, čl. 123 a čl. 125 ods. 1 písm. b) a d) Ústavy Slovenskej republiky  a čl. 11 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie podania.

23.03.2021

1 GÚp 18/21/1000

(PL. ÚS 2/2021)

návrh generálneho prokurátora na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a § 190 písm. e) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov o súlade uznesenia vlády Slovenskej republiky o opakovanom predĺžení trvania núdzového stavu.

Úplné znenie podania.

2020

dátum podania

spisová značka

obsah podania

27.04.2020

1 GÚp 13/19/1000

(PL. ÚS 14/2020)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky a § 74 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. o súlade § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Úplné znenie podania.

15.09.2020

1 GÚp 29/20/1000

(PL. ÚS 25/2020)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu zákona č. 241/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s  čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 30 ods. 4, čl. 31, čl. 36, čl. 149 až 151 Ústavy Slovenskej republiky.

Úplné znenie podania.

05.10.2020

1 GÚp 30/20/1000

(PL. ÚS 22/2020)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky o súlade rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu a rozhodnutia nadväzujúceho na rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu) s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 ods. 1 až 4 a čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Úplné znenie podania.

2018

dátum podania

spisová značka

obsah podania

22.02.2018

1 GÚp 6/17/1000

(PL. ÚS 10/2018)

návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 102u ods. 4 v časti „ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína a poskytovateľ,“ a bodu 64 prílohy č. 1a v časti „len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína“ zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 428/2015 Z. z.  s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1  a  2, čl. 13, čl. 20, čl. 35 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 ods. 1 a 2 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úplné znenie podania.

2017

 

dátum
podania

spisová
značka

obsah podania

03.03.20171 GÚp 2/17/1000 – 3

návrh na začatie konania o súlade ustanovení zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky podanie (pdf pdf 287 KiB)

2016

dátum podania

spisová značka

obsah podania

16.05.2016

1 GÚp 5/16/1000 - 6

návrh na začatie konania o súlade  ustanovení § 28a, § 28b, § 28c a      § 76dh zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.) podanie (pdf pdf 455 KiB)

22.03.2016

1 GÚp 58/14/1000 -18

návrh na začatie konania o súlade ustanovení § 4 písm. b) a c) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 30 ods. 1 a čl. 30 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 3 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.) v spojení s čl. 14  Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s čl. 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb.) v spojení s čl. 2 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, s čl. 29 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.) v spojení s čl. 5 ods. 1 a 2 a čl. 12 ods. 1 a 2 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a s čl. 39 ods. 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie (Ú. V. EÚ 2007/C 303/1, Ú. V. EÚ 2012/C 326/02) podanie (pdf pdf 399 KiB)

2015

dátum podania

spisová značka

obsah podania

15.10.2015

 1 GÚp 25/15/1000-12

návrh na začatie konania o súlade ustanovenia § 102q ods. 1 a bodu 62 prílohy č. 1 a zákona č. 578/2004 Z. z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13, čl. 20, čl. 35 ods. 1 a čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 8 ods. 1 a 2 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru   o ochrane ľudských práv a základných slobôd podanie (pdf pdf 595 KiB)

09.03.2015

1 GÚp 8/13/1000-3

návrh na začatie konania o súlade § 141a v spojení s § 372u zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky podanie (pdf pdf 360 KiB)

09.03.2015

1 GÚp 7/13/1000-4

návrh na začatie konania o súlade § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 19 ods. 2 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podanie (pdf pdf 479 KiB)

2013

23.04.2013GÚs 259/12-10

návrh na začatie konania o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a  čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  (oznámenie  č. 209/1992 Zb.) podanie (pdf pdf 143 kB)

20.02.2013

GÚs 260/12-3

návrh na začatie konania o súlade ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 12 ods.  2, čl. 20 ods. 1  prvou a druhou vetou a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,  čl. 6 ods.   1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a  čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.) podanie (pdf pdf 7 MB)

2012

dátum podania

spisová značka

obsah podania

22.06.2012

GÚs 16/12

súlad niektorých ustanovení zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s  ústavou a Protokolom č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd návrh na pozastavenie účinnosti podanie (pdf pdf 247 kB)

2011

dátum podania

spisová značka

obsah podania

22.08.2011

GÚs 49/11-1

súlad niektorých ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, Chartou základných práv EÚ návrh na pozastavenie účinnosti podanie (pdf pdf 929 kB)

04.08.2011

GÚs 21/11-8

súlad ustanovení zák. č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.) návrh na pozastavenie účinnosti podanie (pdf pdf 520  kB)

04.08.2011

GÚs 17/11-4

súlad ust. § 151u zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 33/2011 Z. z. a v znení zák. č. 100/2011 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvá veta, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.) návrh na pozastavenie účinnosti podanie (pdf pdf 286 kB)

26.05.2011

GÚs 37/11

súlad ustanovení článku I bod 3, bod 5, bod 8, bod 10, bod 11, článku II a článku III zákona č. 153/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvá veta a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky podanie (pdf pdf 6809 kB)

04.04.2011

GÚs 32/11-3

súlad ustanovenia § 47 ods. 3, posledná veta, zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) s článkom 1 ods. 1, prvá veta, článkom 18 ods. 1 a článkom 20 Ústavy Slovenskej republiky, s článkom 4 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s článkom 1 Protokolu zo 4. novembra 1950 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podanie (pdf pdf 3640 kB)

20.01.2011

GÚs 3/11-1

súlad ustanovení § 2 ods. 1 v slovách „znížený podľa odseku 2“, § 2 ods. 2 a § 29g ods. 1, 4, 8 a 9 zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 500/2010 Z. z. vo vzťahu k sudcom a § 85 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení zákona č. 500/2010 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvá veta v spojení s čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na pozastavenie účinnosti podanie (pdf pdf 173 kB)

2010

dátum podania

spisová značka

obsah podania

24.11.2010

GÚs 39/2009-13

súlad ustanovenia § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ustanovenia § 82 ods. 1 písm. b) toho istého zákona v časti vzťahujúcej sa na uloženie pokuty za porušenie povinnosti uloženej v § 79 ods. 1 písm. v) s ustanoveniami čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 18 ods. 1, čl. 36 písm. c), d) a e), čl. 38 ods. 1 a čl. 41 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 4 ods. 2 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.) a Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29) (oznámenie č. 506/1990 Zb.) podanie (pdf pdf 226 kB)

2009

dátum podania

spisová značka

obsah podania

07.2009

GÚs

11/09-6

súlad úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 10/2003, 4/2004, 5/2004, 8/2005, 6/2007, 1/2008 a 10/2008, vyhláseného starostom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len "VZN č. 3/1996") s čl. 1 ods. 1 vetou prvou, čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, čl. 71 ods. 2 vetou prvou ústavy, s ustanoveniami § 4 ods. 3, písm. d), písm. e), písm. f), písm. i), § 6 ods. 1, ods. 2, § 11 ods. 4, § 13 ods. 4, § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 369/1990 Zb."), § 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 40/1964 Zb,"), § 2 ods. 1 písm. c), písm. g), § 30, § 36, § 60 ods. 1, § 66 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z. z."), § 20 ods. 5 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 18/1996 Z. z."), § 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 1/1993 Z. z."), § 3 ods. 2 vetou prvou a druhou zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") a § 2 ods. 1, ods. 2, ods. 3, § 2a ods. 1, ods. 2, ods. 3, § 3 ods. 1, ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 365/2004 Z. z.) podanie (pdf pdf 6331 kB)

2006

dátum podania

spisová značka

obsah podania

13.07.2006

GÚs 4003/05-39

súlad § 13 ods. 2 písm. j), § 56 ods. 2 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách s čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 4 ústavy a čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru podanie (pdf pdf 6277 kB)

2005

dátum podania

spisová značka

obsah podania

29.12.2005

GÚs 4009/05-40

súlad § 25 ods. 4 zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike s čl. 1 ods. 1 vetou prvou, čl. 35 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 ústavy podanie (pdf pdf 1481 kB)