Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY na základe vlastného poznatku podala protest prokurátora

proti rozhodnutiu o zastavení vyvlastňovacieho konania k pozemkom a k stavbe národnej kultúrnej pamiatky Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Hlavným dôvodom podaného protestu je nesplnenie procesných predpokladov na zastavenie vyvlastňovacieho konania. Vyzvať vyvlastniteľa na aktualizáciu znaleckého posudku o všeobecnej hodnote pozemkov a stavby možno len v situácii, ak znalecký posudok bol neaktuálny, teda starší ako dva roky, už v čase podania návrhu na vyvlastnenie. V čase podania návrhu na vyvlastnenie, však znalecký posudok tento nedostatok nemal. Protestom prokurátora bolo Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky navrhnuté zrušiť rozhodnutie Okresného úradu Trenčín a rozhodnutie Okresného úradu Trenčín o zastavení konania.

Vo vyvlastňovacom konaní národnej kultúrnej pamiatky Liečebný dom Machnáč Okresný úrad Trenčín vyzval vyvlastniteľa na aktualizáciu znaleckého posudku o všeobecnej hodnote pozemkov a stavby. Okresný úrad Trenčín argumentoval tým, že znalecký posudok predložený vyvlastniteľom pri podaní návrhu na začatie konania v roku 2021 stratil relevanciu, nakoľko od jeho vypracovania uplynuli dva roky. Keďže vyvlastniteľ aktualizovaný posudok nepredložil, Okresný úrad Trenčín konanie zastavil.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý vo veci konal na základe odvolania vyvlastniteľa, rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne potvrdil.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky považuje konanie a rozhodnutia uvedených štátnych orgánov za nezákonné. Hlavným dôvodom podaného protestu je nesplnenie procesných predpokladov na zastavenie vyvlastňovacieho konania. Vyzvať vyvlastniteľa na aktualizáciu znaleckého posudku o všeobecnej hodnote pozemkov a stavby možno len v situácii, ak znalecký posudok bol neaktuálny, teda starší ako dva roky, už v čase podania návrhu na vyvlastnenie. V čase podania návrhu na vyvlastnenie, však znalecký posudok tento nedostatok nemal.

V proteste prokurátora je tiež konštatované, že vyvlastňovacie konanie sa vedie vo verejnom záujme. Takéto konanie je ovládané zásadou materiálnej pravdy a vyvlastňovací orgán je povinný aj sám z úradnej povinnosti obstarávať podklady potrebné pre rozhodnutie. Túto zákonnú povinnosť nemôže preniesť len na vyvlastniteľa.  Z ustanovení zákona o vyvlastňovaní nevyplýva, že by len „zostarnutie“ znaleckého posudku v priebehu konania spôsobovalo následok jeho ďalšej procesnej nepoužiteľnosti na určenie výšky primeranej náhrady. Navyše za situácie, keď vyvlastňovací orgán sám svojou nečinnosťou a prieťahmi v konaní významne prispel k „zostarnutiu“ znaleckého posudku.

Protestom prokurátora bolo Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky navrhnuté zrušiť rozhodnutie, ktorým bolo v odvolacom konaní potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Trenčína a v následnom obnovenom odvolacom konaní zrušiť aj rozhodnutie Okresného úradu Trenčín o zastavení konania.

Anonymizovaný protest prokurátora (pdf. 233 Kib)