Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Pre zistenia o závažnom porušovaní práv detí v reedukačných centrách zvoláva generálny prokurátor SR multilaterálne pracovné stretnutie

Na základe Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2023 vykonala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v priebehu roka 2023 previerky dodržiavania zákonnosti v každom z 13 reedukačných centier aktuálne pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Cieľom týchto previerok realizovaných v súlade s § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov bolo preskúmanie a následné komplexné zhodnotenie stavu zákonnosti v reedukačných centrách.

Pri výkone previerok, ktoré boli vykonávané generálnou prokuratúrou vždy neohlásene, sa kládol dôraz na dodržiavanie práv detí umiestnených v reedukačných centrách, ako aj na podmienky, za akých sú deti v reedukačných centrách držané.

Na základe poznatkov získaných vlastnou previerkovou činnosťou generálnej prokuratúry je nutné konštatovať, že reedukačné centrá pri súčasnom nastavení a pravidlách fungovania nielenže neplnia účel, ktorý im súčasná právna úprava zveruje, ale nepredstavujú pre umiestnené deti ani bezpečné miesto, v ktorom by boli dodržiavané ich práva.

                                                                                   izba detí v reedukačnom centre vo Vrábľoch

 

Za alarmujúci považuje generálna prokuratúra stav, ktorý umožňuje, aby sa priamo v reedukačnom centre dieťa stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane. Nemenej alarmujúcimi sú zistenia o rozsahu porušovania práv a zásahoch do osobnej slobody detí, ku ktorým dochádza v reedukačných centrách. Previerkami generálnej prokuratúry  bolo zistené, že maloletým deťom v reedukačných centrách sú vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. 

Dozorom generálnej prokuratúry boli zároveň zistené závažné nedostatky v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy. Ako neakceptovateľné generálna prokuratúra hodnotí, že v niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru a ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody. 

                                                                             budova reedukačného centra v Trstíne

Na základe sumarizácie poznatkov o stave zákonnosti v reedukačných centrách a o markantnom porušovaní práv detí umiestnených v reedukačných centrách, vrátane práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o právach dieťaťa, považuje generálna prokuratúra za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia priestorového a personálneho zabezpečenia reedukačných centier. 

S poukazom na rozsah a závažnosť porušovania zákonnosti v reedukačných centrách sa generálny prokurátor Slovenskej republiky rozhodol iniciovať multilaterálne pracovné stretnutie za účasti verejného ochrancu práv, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti, ktoré sa bude konať na pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky už dňa 18. januára 2024.

            Podrobnosti nájdete v úplnom znení zhodnotenia:

ZHODNOTENIE RC.pdf