Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

NÁMESTNÍK GENERÁLNEHO PROKURÁTORA SR Jozef Sedlák rozhodol o návrhoch obvineného J. B. a R. K.

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Mgr. Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, dňa 4. augusta 2023 nevyhovel návrhu obvineného Ing. J. B., ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o vznesení obvinenia zo dňa 1. februára 2023.

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Mgr. Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, dňa 4. augusta 2023 vyhovel návrhu obvineného JUDr. R. K. a zistiac porušenie zákona v jeho neprospech, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, zo dňa 1. februára 2023 a to v časti, v ktorej bolo obvinenému vznesené obvinenie pre zločin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Trestného zákona, spáchaného formou účastníctva ako organizátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Mgr. Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, dňa 4. augusta 2023 nevyhovel návrhu obvineného Ing. J. B., ktorým sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o vznesení obvinenia zo dňa 1. februára 2023.

Preskúmaním veci nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zistené skutočnosti v aktuálnom štádiu trestného konania dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. J. B. pre pokračovací zločin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Trestného zákona.

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Mgr. Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, dňa 4. augusta 2023 vyhovel návrhu obvineného JUDr. R. K. a zistiac porušenie zákona v jeho neprospech, zrušil právoplatné uznesenie vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, zo dňa 1. februára 2023 a to v časti, v ktorej bolo obvinenému vznesené obvinenie pre zločin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Trestného zákona, spáchaného formou účastníctva ako organizátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.

Preskúmaním veci boli zistené závažné pochybenia, ktoré nebolo možné napraviť iným spôsobom a ktoré odôvodňovali zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní v časti, týkajúcej sa obvineného JUDr. R. K.

Zo znenia skutkovej vety napadnutého uznesenia nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by vyjadrovali konanie obvineného JUDr. R. K. ako organizátora uvedenej trestnej činnosti. V jeho odôvodnení absentujú tak skutkové ako aj právne úvahy, na základe ktorých bolo z trestnoprávneho hľadiska posúdené konanie obvineného. Nebol zistený ani nevyhnutný príčinný vzťah medzi konaním údajného organizátora a trestným činom hlavného páchateľa, keďže nebolo preukázané, že by sa obvinený  JUDr. R. K. akýmkoľvek spôsobom podieľal na zosnovaní alebo riadení konania obvineného Ing. J. B. (tiež svedka Ing. F. I.), ktoré napĺňa znak „obstarávania veci všeobecného záujmu“, uvedený v skutkovej podstate trestného činu podplácania podľa § 333 Trestného zákona.

Napadnuté uznesenie je vzhľadom na uvedené skutočnosti vo vzťahu k obvinenému JUDr. R. K. nepreskúmateľné a vzhľadom na judikatúru všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky boli takýmto procesným postupom, výsledkom ktorého bolo uznesenie o vznesení obvinenia, závažným spôsobom porušené práva na obhajobu.

Anonymizované uznesenie námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky IV-3Pz 32-23-1000.pdf (657 KiB).